خطبه اول:  سبک و سیره زندگی حضرت رضا(ع): حضرت هیچ وقت حرف کسی رو قطع نمیکرد. پاهای مبارکش را جلو دیگران دراز نمیکرد.به عیادت مریض می رفت . قبل از غذا وبعداز غذا دستهای خود رامی شست دربین غذا آب نمی خوردند به غذای داغ فوت نمیکردند نسبت به نماز اول وقت بسیار مقید بودند سفارش می کردند هر روز پنجاه ایه قران تلاوت کنید با زن بداخلاق ازدواج نکنید امانت دار باشید وبادیگران درکارها مشورت کنید.

حضرت نسبت به اسراف کردن شدیدا ناراحت می شدند. با مردم متواضعانه رفتار می کردند. حضرت دربین مردم همیشه حاضر بود.

خطبه دوم:

موضوع اول : تحلیل پیاده روی اربعین ازسه زاویه آثار فردی و اجتماعی و سیاسی، اتقلابی

موضوع دوم: واکاوی نامه دوم مقام معظم رهبری(حفظه الله) به جوانان اروپا

موضوع سوم: تبیین جایگاه وقف به عنوان چشمه همیشه جاری واحسان ماندگار و باقیات الصالحین

موضوع چهارم: حادثه تاسف بار خمینی شهر و لزوم مواظبت شبکه بهداشت نسبت به پیشگیری از چنین حوادثی