صبح روز گذشته ریاست،معاون پرورشی و مسئول حراست اداره آموزش و پرورش باحجه الاسلام مصطفویان امام جمعه محترم شهرستان دیداروپیرامون مسائل فرهنگی به تبادل نظرپرداختند.

دراین نشست صمیمی امام جمعه شهرستان با اشاره به نامه حضرت علی(ع)به مالک اشتر درخصوص مردمی بودن وبامردم درمجامع عمومی بودن و همچنین هم اندیشی و مشورت با نخبگان و صاحبان فکر و اندیشه درمباحث فرهنگی را باعث ارتقاء فرهنگ دینی درمدارس و ازجمله مصادیق همدلی عنوان نمودند.

درادامه ریاست محترم اداره آموزش و پرورش جناب آقای خوش طینت  انجام فعالتیهای فوق برنامه درخصوص نماز ، کرسی های آزاداندیشی و گفتمانهای دینی را ازجمله برنامه های مدارس ذکرنمودند.

همچنین جناب آقای نمازی معاون پرورشی این اداره خواستار تعامل بیشتر نهاد و اداره به منظور انجام فعالیتهای دینی و مذهبی در اداره ومدارس را خواستار شدند.