خطبه اول: حجه الاسلام والمسلمین مصطفویان در خطبه اول به مناسبت هفته وحدت پیامبراعظم(ص)را ازمنظرقرآن مجیداز سه بخش موردبررسی قرار دادند:

بخش اول: نامها و اوصاف پیامبر درقران « محمد،احمد،عبدالله،طه،ن،یس» « رئوف رحیم» « شاهد،مبشر،نذیر،داعی الی الله،سراج و منیر»

بخش دوم: مقامات پیامبردرقران  الف: مقام خاتمیت ب:مقام عبودیت ج: مقام عصمت علمی و عملی  د:مقام اسوه بودن  ه: مقام خلق عظیم

بخش سوم:مناقب و فضائل حضرت درقران  الف: کلام پیامبر وحی است ب: خداوند و فرشتگان همیشه برپیامبر درود می فرستند ج: عالم الغیب بودن


خطبه دوم:

موضوع اول: ضرورت عمل به آیه اعتصام و انما المومنون اخوه و پرهیز از تفرقه و لزوم اتحادبین شیعه و سنی

موضوع دوم: اهمیت مجلس خبرگان از دوجهت اول: شخصیت اعضاء خبرگان از لحاظ اجتهاد،علم و تقوا  جهت دوم :مآموریت سنگین این افراد برای انتخاب رهبر مدیرمدبرشجاع مجتهدبصیر دنیاگریز

موضوع سوم: امیدنداشتن به پسابرجام بعلت عهدشکنی و شیطنتها و خباثتهاو خصومتهای دولتمردان کشورهای مستبد که ایجادمحدودیت برای صدور ویزا، برداشت از حسابهای مسدودشده ایران،تحریم جدیدسپاه نمونه ای جدیددر تحریم ایران است.

موضوع چهارم: اهمیت روز نهم دی(روزبصیرت)درجهت تشخیص حق از باطل وضرورت حضورهمیشگی مردم ولبیک به ندای رهبرمعظم انقلاب.