اعضاء تحریریه ماهنامه راشد با امام جمعه شهرستان دیدار و گفتگو کردند. دراین دیدار سردبیر ماهنامه به ارائه گزارش عملکرد پرداختند و در ادامه امام جمعه شهرستان  از دست اندرکاران این ماهنامه تشکر و شرط موفقیت و استمرار این کار فرهنگی را پرداختن به مسائل فرهنگی اجتماعی  و عدم وابستگی به حزب و جناحهای سیاسی و حتی مسئولین دولتی دانستند.