حجه الاسلام والمسلمین  مصطفویان درمسجدجامع دولت آباد در جمع باشکوه نمازگزاران به ایرادسخن پرداختند.ایشان پیرامون حکم فقهی تفقه  به نکات ذیل اشاره کردند:

نفقه یعنی نیازمندیهای روز مره همچون لباس، مسکن، خوراک، لوازم آرایش،  هزینه دارو و درمان، میوه های فصلی،

نفقه باید متناسب با شأن و شخصیت زن و برطبق عرف باشد نه برطبق بلندپروازیها و تجملات و تشریفات زائد زندگی

درصورتی که زن ازخودش درآمد و ثروت داشته باشد بازهم نفقه زن برمرد واجب است.

 درصورتی نفقه به زن تعلق می گیرد که از تمتعات جنسی ممانعت نکند و بدون اجازه شوهراز منزل خارج نشود.

نفقه زن  از نفقه والدین و اولاد مقدم است. و نفقه نوه درردیف نفقه جد وجده است.

نفقه والدین و اولاد تکلیف است و درصورت عدم پرداخت جزء دیون محسوب نمی شود.

درادامه ایشان به معنای ایمان و نقش عمل مومنانه درزندگی به ایرادسخن پرداختند.