حجه الاسلام والمسلمین مصطفویان باحضور در جلسه هیأت امناء مسجدجامع دولت آبادبه نکات ذیل اشاره و تأکیدکردند:

محبت و مهرورزی نسبت به جوانان جهت حضوربیشتردرمساجد

تشکیل جلسه مستمرهفتگی درجهت حل مشکلات موجود درمسجد

ارائه گزارش هزینه کرد مالی به مردم درجهت اعتمادسازی مشارکت بیشتر

تعامل و همدلی هیأت امناء با یکدیگر به منظور خدمت خالصانه به نمازگزاران