جلسه ستاداقامه نمازجمعه امشب درروستای ریگان با حضوراهالی محترم این روستا درمحل مسجدجامع برگزار گردید. این جلسه معنوی ابتدا با نماز جماعت توسط امام جمعه محترم شهرستان اقامه وبعدازاتمام  دونفراز اعضاء ستاد اشعاری زیبا درباره زوال آل سعود و مباحث خانواده قرائت نموده ودرادامه امام جمعه محترم به ایرادسخن پرداختند.

خلاصه سخنان حجه الاسلام والمسلمین مصطفویان در این جلسه       هدف از خلقت انس و جن طبق نص صریح قران مجید عبادت و شناخت خداوند متعال است.  لذا انزال کتب و ارسال رسل به منظور هدایت انسان به سمت عبادت بوده ودرحال حاضرحوزه های علمیه رسالت هدایت و ارشاد انسانها را بعهده داشته و مهمترین معضلات فرهنگی اجتماع را حل و فصل می کنند.

درحال حاضردشمن با تمام توان درصددرخنه درباورها و ایمان واعتقادات جوانان ماست وبایدبا حضوریک روحانی درروستا و تبلیغات وسیع درمقابل هجمه دشمنان ایستاد.  نکاه دولت به مباحث فرهنگی ضعیف بوده و متاسفانه نگاه دولت تدبیربه دست دشمن است وبه بهانه تحریم و رکوداقتصادی درزمینه فرهنگ دینی مردم  اقدام مناسبی انجام نمی دهد. پس بایدمردم  متکی به خودشان باشندو ازدین خودشان نظامشان کشورشان ولایت فقیهشان حمایت کنند