حضورحجه الاسلام والمسلمین مصطفویان امام جمعه شهرستان درجمع زوجهای جوان درمحل کمیته امدادحضرت امام(ره)وایرادسخنرانی پیرامون مهارتهای زندگی🌸🌸
🌺خلاصه مطالب مطرح شده دراین جلسه:
🌷زن و شوهرمکمل هم و یک روح دردوبدن به منظورسکون وآرامش برای یکدیگر خلق شده اند.
🌷زن بایدکانون محبت و مهربانی و مایه آرامش مرددرتلاطم مشکلات باشد
🌷ارضای غریزه جنسی یکدیگربه طورمطلوب و اسلامی یکی از ارکان زندگی مستحکم است
🌷لطافت و ظرافت زن بایدموردتوجه مردقراربگیردتاکارسنگین و خارج از عهده اوانجام ندهد.
🌷دراسلام زن سالاری و مردسالاری نیست بلکه خانواده سالاری موردنظراست
🌷آرایش و عشوه و نازآوردن زن فقطبایددرچهارچوب شرع ودرمحیط منزل باشدوخارج از محیط زندگی ممنوع است