سومین جلسه ترویج فرهنگ نهج البلاغه امشب درمحل مسجدجامع دولت آباد برگزار گردید.

دراین جلسه امام جمعه محترم شهرستان ابتدا با اشاره مختصر به موضوع لغو تحریمها که مهمترین موضوع امروز بود خاطرنشان کردند،لغوتحریمهاازطریق دیپلماتیک امری مهم و خوشحال کننده است امابایدبدانیم طرف مقابل ما دشمن بدعهد کینه توزانه ای است نباید به اوامیدداشته باشیم وبایدبا اقاتصادمقاومتی کشوررا بیمه و اقتصادایران را بارور کنیم.

درادامه امام جمعه محترم درباره موعظه و نقش آن درتربیت نفوس و احیاء قلبهای بشر به ایرادسخن پرداختند و بهترین موعظه ها را قرآن معرفی کردند. « یاایهاالناس قدجائتکم موعظه من ربکم» و به فرموده حضرت علی(ع)درخطبه 349« اتعضوابمواعظ الله» از جمله این مواعظ که نقش تربیتی داشته و دراصلاح جامعه بسیار موثراست عبارتنداز« اجتنبواکثیرا من الظن» « لایغتب بعضکم بعضا»«لاتجسسوا» «لایسخر»

واشاره کردند به موضع هفته قبل که استادکاظمی نژاد مطرح کرده بودند دربحث اعتدال محبت حضرت علی(ع)،اعتدال در حرف زدن،مصرف کردن،دوستی و دشمنی،مهروقهر