به منظور تشویق زوجین جوان درروستای برزو اعضاء ستادنمازجمعه فرداشب در این روستاحضوربهم می رسانند.