جلسه ریحانه النبی(ع)ویژه بانوان درمحل دفترامام جمعه  شهرستان برگزار گردید. دراین جلسه نکات مهمی درباره مهارتهای زندگی(انواع قهر و آسیبهای آن،علل طلاق عاطفی)توسط امام جمعه محترم بیان شد ودرادامه چندحکم شرعی توضیح  و درپایان به  سوالات فقهی بانوان پاسخ داده شد.