امام جمعه شهرستان درجمع مردم صفی آباد بعداز اقامه نماز ظهرو عصر به دونکته مهم اشاره کردند:

نکته اول: اهتمام معتمدین وروحانیون و فضلای این روستا درجهت تبدیل این روستا به قطب فرهنگی والگویی شدن برای تمام سطح شهرستان
به اذعان تمام مردم و مسئولین یکی از منکرات و ناهنجاریهای شهرستان، برگزاری مراسم جشن عروسی ناسالم و سرتاسرمعصیت با اسراف و تبذیر فراوان است که اگرتمام معتمدین این روستا بامدیریت فضلاوروحانیون که دراقصی نقاط کشور به عنوان محصل،استادحوزه،امام جمعه،شاغل درحال فعالیت هستند با تعامل یکدیگر برای ساماندهی این مراسم به سمت اسلامی کردن ودرعین حال شادو بانشاط بودن قدم بردارندومرام نامه ای تنظیم نمایندکه تمام مردم به ان پایبندباشند،می توانند این روستارا به قطب فرهنگی تبدیل نمایند.
🌷نکته دوم: درموضوع انتخابات به کاندیداهایی به روستاها رفت وامدمی کنند ودرجلسات خانگی ودرجمع مردم وعده های دروغین  می دهند ویا رقبای خودرا تخریب می کنندوهمچنین درموضوع فتنه 88 ساکتندویا محکوم نمی کنند به هیچ عنوان اعتمادنکنیدچراکه این افرادصلاحیت نماینده مجلس بودن راندارد.به فردی که انقلابی،متدین،صالح،معتقدبه ارمانهای نظام ورهبری باشد با مشورت وانتخاب صحیح رأی بدهید.