به منظور نهادینه کردن سنت حسنه برگزاری مراسم جشن عروسی سالم وبدون موسیقی  اعضاء ستادنماز جمعه و کانون مداحان  با همراهی امام جمعه محتر م شهرستان  درمراسم عروسی روستای صفی آباد شرکت کردند.

این مراسم با اقامه نماز جماعت مغرب وعشاء شروع وبعداز نماز دونفراز مداحان کانون  مدیحه سرایی نموده و درادامه شرکت کنندگان از سخنرانی امام جمعه محترم بهره مندشدند.

خلاصه سخنان ایشان:

اسلام به شادبودن  و شادکردن مومن سفارش زیادی کرده است

شادی و نشاطی که به قیمت مسخره کردن،متلک گفتن،لطیفه خارج از نزاکت باشد نه تنهاشادی حقیقی نیست بلکه معصیت است

استفاده از موسیقی لهوی وحرام،رقاصی درمراسم عروسی به بهانه شادبودن  یکی از ناهنجاریها و منکرات است که بایدباآن مقابله کرد.

برگزاری مراسم جشن عروسی با مدیحه سرایی وسلام و صلوات سنت حسنه است

مهرالسنه حضرت زهرا (س)پانصددرهم بوده که به قیمت امروزی می شود 12تا15 میلیون تومان پس چرا مهریه دختران امروزی جامعه خلاف این است.

جهیزیه سنگین نه تنها خوشبختی نمی آورد بلکه منجربه دعوا وناراحتی درجهت نگه داری از آنها توسط زوجین خواهدبود

روستای صفی آباد بایدبا همکاری روحانیون این روستا به قطب فرهنگی تبدیل شود ومراسم عروسی امشب الگویی برای بقیه جوانان درسطح شهرستان است