به منظور تشویق و ترغیب دانش آموزان به قرآن و معنویت عصرامروز امام جمعه محترم شهرستان در جلسه دارالقران روستای مرغزار شرکت و از اساتیداین جلسه تقدیرو به دانش آموزان حاضر دراین جلسه معنوی هدایایی تقدیم کردند.