بیان چند مساله شرعی توسط حجه الاسلام و المسلمین مصطفویان درجمع نمازگزاران  مسجدجامع دولت آباد🌺
🌷هدایایی که نباید پس گرفت:
🌻هدیه ای که به بستگام و ارحام داده شده است
🌻هدیه ای که تلف شده و یا به شخص دیگری اهداء شده است
🌻هدیه ای که قربه الی الله به طرف مقابل داده شده است.
🌷حکم خواب دیدن:
🌻خواب هیچ گونه تکلیفی را متوجه شخص نمی کند
🌻نبایدبا خواب دیدن به شخصی بدبین شد
🌻خوابنامه هایی که توصیه میشود درکتابها نوشته شود خرافات وصحیح نیست
🌷حکم خسارت:
🌻شخصی که به اموال مردم یا اموال دولتی خسارت واردکرده موجب ضمان است چه کم باشد چه زیاد
🌷حکم سفرحرام
🌻سفری که به دین انسان ضرربزند
🌻سفرزن بدون اذن شوهر
🌻سفری که موجب اذیت والدین شود
🌻سفری که به قصدکارحرام انجام شود.