درسالروز شهادت حضرت رضا(ع)حجه الاسلام و المسلمین مصطفویان امام جمعه شهرستان در جمع عزاداران ضمن ایرادسخنرانی عمل به فرمایشات امام رضا(ع)را موجب سعادت دنیوی و اخروی مومنین دانسته و به چندنکته مهم اشاره کردند...

ایشان با استناد به این شعر که حضرت رضا(ع)از اشعار عبدالمطلب قرائت می کردند

یعیب الناس کلهم زمانا      وما لزماننا عیب سوانا 

نعیب لزماننا و العیب فینا      ولو نطق الزمان بنا هجانا

وان الذئب یترک لحم ذئب     یأکل بعضنا بعضا عیانا


اصلاح جامعه انسانی را تغییر باورهای منفی و ضدارزشی دانسته وعنوان کردند حضرت رضا(ع) به عزاداریها و نذر و نذورات ما نیار ندارد این ما هستیم که باید سبک و زندگی خودمان را مطابق را سیره رضوی قرار دهیم تا جامعه ای نورانی داشته باشیم