خلاصه ای از متن سخنرانی امشب حجه الاسلام والمسلمین مصطفویان درمسجدجامع دولت آباد

ملاک قبولی اعمال در قیامت

از نگاه آموزه های دینی، عملی جنبه ملکوتی و معنوی خواهد داشت و درقیامت دستگیر انسان خواهدشد که از شخص با ایمان سربزند«من عمل صالحا من ذکر اوانثی فلنحیینه حیاه طیبه» صرف ظاهرعمل نیکو جنبه اجتماعی و تاریخی داردوموردتشویق مردم قرار می گیرد ولی درقیامت جنبه ظاهر عمل ملاک نیست وخداوندمتعال کاری به کمیت عمل ندارد بلکه کیفیت و حسن فاعلی هم ملاک قبولی اعمال خواهدبود.

مثلا حضرت علی(ع)درحال نمازیک انگشتر به فقیر داد وخانواده ایشان سه شبانه روز سه قرص نان به فقیر دادند این عمل درظاهرازنگاه مادی چیزی نیست اما جون دارای حسن فاعلی ونیت الهی داشت در تاریخ برای تمام بشریت الگوشدواین برای ما درسی آموزنده است.

قران می فرماید:« الذی خلق الموت و الحیاه لیبلوکم ایکم احسن عملا»از دیدآخرتی ما برای انجام عمل کثیر خلق نشده ایم بلکه برای انجام عمل حسن و نیکو خلق شده ایم. ملاک احسن عملا است نه اکثرعملا

درقیامت درباره اعمال از نیتها و چگونگی کسب درآمد سوال خواهدشد درصورتی که پول هزینه شده حلال باشد و تمام اعمال به نیت الهی انجام شده باشد،به ثواب می رسیم والا عمل ما ارزشی نخواهد داشت.