حجه الاسلام والمسلمین مصطفویان امام جمعه شهرستان با حضور درسالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش درجمع مربیان پرورشی ، مشاورین و مربیان تربیت بدنی به ایرادسخن پرداخت.

اهم سخنان ایشان دراین جلسه معنوی

الف : رسالت مربیان پرورشی همان رسالت انبیاء درجهت ارشاد و هدایت دانش آموزان است

ب: همانطورکه پیامبر حریص علیکم و طبیب دوار بطبه بود مربیان هم بایدبه سراغ دانش آموزانی که از لحاظ تربیتی مشکل دارندبروندو مداوایشان کنند

ج:توانایی ها و نقاط مثبت رفتاری دانش آموزان را تحسین کنید.

د: تحت هیچ شرایطی دانش آموز را با رفتار و گفتار تحقیرنکنید

ه:صمیمیت و محبت رمز ورود به قلبها و تغییر رفتارمنفی دانش آموز است.

و:لسان نرم و عدم درشت گویی مربی ازضروریات تربیتی است.

ز:درتشویق دانش آموزان به خوبیها از یک روش مشترک استفاده نکنید بلکه روحیات و سلیقه ها(بصری،سمعی،لمسی)را لحاظ کنید